Event Grid

Sudharma Vaidyanathan
07
Dec
Conference Session 1 - 2019
Saturday, 2019-12-07 17:40 PM - Saturday, 2019-12-07 19:00 PM
Sudharma Vaidyanathan
Urmila Sathyanarayanan
07
Dec
Conference Session 1 - 2019
Saturday, 2019-12-07 19:10 PM - Saturday, 2019-12-07 00:00 AM
Urmila Sathyanarayanan
Akanksha Girish
08
Dec
Conference Session 2 - 2019
Sunday, 2019-12-08 14:40 PM - Sunday, 2019-12-08 15:30 PM
Akanksha Girish
Christopher Gurusamy - 2019
08
Dec
Conference Session 2 - 2019
Sunday, 2019-12-08 16:10 PM - Sunday, 2019-12-08 17:30 PM
Christopher Gurusamy
Parvathi Ravi Ghantasala
08
Dec
Conference Session 2 - 2019
Sunday, 2019-12-08 17:40 PM - Sunday, 2019-12-08 07:00 AM
Parvathi Ravi Ghantasala
Priya Murle
08
Dec
Conference Session 2 - 2019
Sunday, 2019-12-08 19:15 PM - Sunday, 2019-12-08 00:00 AM
Priya Murle
Janani Comar
09
Dec
Conference Session 3 - 2019
Monday, 2019-12-09 14:40 PM - Monday, 2019-12-09 16:00 PM
Janani Comar
Jyotsna Vaidee
09
Dec
Conference Session 3 - 2019
Monday, 2019-12-09 16:10 PM - Monday, 2019-12-09 05:30 AM
Jyotsna Vaidee
Lavanya Ananth
09
Dec
Conference Session 3 - 2019
Monday, 2019-12-09 17:40 PM - Monday, 2019-12-09 19:00 PM
Lavanya Ananth
Jayanthi Subramaniam
09
Dec
Conference Session 3 - 2019
Monday, 2019-12-09 19:17 PM - Monday, 2019-12-09 00:00 AM
Jayanthi Subramaniam